DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
박유순원장의 뷰티블로그
천관우 변호사 이민법 컬럼
DFW부동산 가이드
김주연의 칼러세상
달나라의 맛집
Sweet Cupcakes Story
제니퍼 리의 듀오의 이야기
최원경의 HELLO, CLASSIC!
J2C(Jenny's celebration & creations)
The secret to success

작성자  달사람닷컴 등록일  2018-04-09
이메일   홈페이지  http://
제 목  Food Truck Friday at Firewheel Town Center 


Image result for Food Truck Friday at Firewheel Town Center  

 

Food Truck Friday at Firewheel Town Center 

 

시간  - FRI APR 13, 2018 AT5:00PM -8:00PM

입장료  - FREE

장소 - Firewheel Town Center

245 Cedar Sage Drive Garland, TX 75040

 

Firewheel Town Center에서 열리는 Food Truck Friday는 매달 2번째 금요일에 열린다.

Rick's Smokehouse BBQ, The Butcher's Son, Elite BBQ, Rockn' Rick's, Chilito Pikin, Aint No Mo Butter Cakes,

Tacos Bites and Beats 그리고 the Hot Potato등 다양한 메뉴를 즐길 수 있다.

입장은 무료이며 음료 및 음식은 구입해야 한다. 보다 자세한 내용은 아래 웹사이트를 참조하기 바란다. 
 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
1,311     달사람닷컴   2018-04-19   125
1,310     달사람닷컴   2018-04-19   109
1,309     달사람닷컴   2018-04-16   341
1,308     달사람닷컴   2018-04-16   176
1,307     달사람닷컴   2018-04-16   213
1,306     달사람닷컴   2018-04-16   177
1,305     달사람닷컴   2018-04-13   285
1,304     달사람닷컴   2018-04-09   499
1,303     달사람닷컴   2018-04-09   291
1,302     달사람닷컴   2018-04-09   234
1,301     달사람닷컴   2018-04-09   228
1,300     달사람닷컴   2018-04-05   344
1,299     달사람닷컴   2018-04-05   324
1,298     달사람닷컴   2018-04-05   203
1,297     달사람닷컴   2018-04-05   233
1,296     달사람닷컴   2018-04-03   248
1,295     달사람닷컴   2018-04-03   265
1,294     달사람닷컴   2018-04-03   227
1,293     달사람닷컴   2018-03-30   287
1,292     달사람닷컴   2018-03-30   196
1,291     달사람닷컴   2018-03-30   194
1,290     달사람닷컴   2018-03-26   441
1,289     달사람닷컴   2018-03-26   327
1,288     달사람닷컴   2018-03-26   292
1,287     달사람닷컴   2018-03-26   255
1,286     달사람닷컴   2018-03-23   342
1,285     달사람닷컴   2018-03-23   330
1,284     달사람닷컴   2018-03-23   270
1,283     달사람닷컴   2018-03-23   194
1,282     달사람닷컴   2018-03-19   385
1,281     달사람닷컴   2018-03-19   281
1,280     달사람닷컴   2018-03-19   203
1,279     달사람닷컴   2018-03-16   411
1,278     달사람닷컴   2018-03-16   306
1,277     달사람닷컴   2018-03-16   198
1,276     달사람닷컴   2018-03-16   208
1,275     달사람닷컴   2018-03-12   467
1,274     달사람닷컴   2018-03-12   322
1,273     달사람닷컴   2018-03-12   235
1,272     달사람닷컴   2018-03-12   253
1,271     달사람닷컴   2018-03-08   452
1,270     달사람닷컴   2018-03-08   383
1,269     달사람닷컴   2018-03-08   267
1,268     달사람닷컴   2018-03-08   266
1,267     달사람닷컴   2018-03-06   160
1,266     달사람닷컴   2018-03-05   256
1,265     달사람닷컴   2018-03-05   197
1,264     달사람닷컴   2018-03-01   505
1,263     달사람닷컴   2018-02-27   453
1,262     달사람닷컴   2018-02-27   477
1,261     달사람닷컴   2018-02-27   333
1,260     달사람닷컴   2018-02-26   244
1,259     달사람닷컴   2018-02-22   385
1,258     달사람닷컴   2018-02-21   693
1,257     달사람닷컴   2018-02-20   391
1,256     달사람닷컴   2018-02-20   379
1,255     달사람닷컴   2018-02-20   187
1,254     카우보이   2018-02-15   408
1,253     카우보이   2018-02-14   265
1,252     카우보이   2018-02-14   214
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]