DS News
달라스 가볼만한 곳
지구촌소식
DS 종교소식
달사람의 작은공간
J2C(Jenny's celebration & creations)
달나라의 맛집
제니퍼 리의 듀오의 이야기
백쑤~~니의 달라스 골프장 투어
천관우 변호사 이민법 컬럼
엘리의 지구별여행기
Sweet Cupcakes Story
최원경의 HELLO, CLASSIC!
DFW부동산 가이드
박유순원장의 뷰티블로그
김주연의 칼러세상
The secret to success

작성자  KTN 등록일  2018-06-13
이메일   홈페이지  http://
제 목  달라스 한국학교, 커뮤니티 프로그램 참여


KakaoTalk_20180606_005500961.jpg

 

달라스 한국학교, 커뮤니티 프로그램 참여

Carrollton Black Cemetery 클린업 이벤트

 

달라스 한국학교(이사장 김택완)가 달라스 세미한교회(담임목사 최병락), 캐롤톤 성영준 시의원과 크라이스트 커뮤니티 커넥션(Christ Community Connection, 대표 윌리 레인워터 목사)이 공동으로 캐롤톤 시에 위치한 Carrollton Black Cemetery(흑인 묘지) 클린업 이벤트를 개최한다.
오는 16일(토) 오전 8시부터 달라스 세미한교회 옆에 위치한 Black Cemetery에서 열리는 이번 클린업 이벤트는 캐롤톤 지역의 흑인 역사와 문화를 알 수 있는 기회일 뿐만 아니라, 나아가 텍사스 지역의 모든 소수 민족의 역사와 문화를 존중하고 알리는 중요하고 의미있는 행사다.
크라이스트 커뮤니티 커넥션의 대표 레인워터 목사는 “캐롤톤 시에 위치한 흑인 묘지 클린업 행사는 1800년대부터 캐롤톤 시티의 역사를 세워온 흑인 미국인들의 삶을 재 조명하고 기념하기 위한 시간으로 함께 한다”며 “청소와 잡초 제거 및 공원 단장을 통해 흑인 이민자들을 기억하고 문화를 체험할 수 있는 장이 되길 바란다”며 참여를 당부했다.
김택완 한국학교 이사장도 “달라스 한인사회가 지역사회에 기여하는 이벤트에 특히 흑인 커뮤니티의 지역사회를 세워 온 공로를 함께 기념하는 차원에서 참여를 기획했다”며 “세미한 교회가 커피와 음료를 제공하는 등 함께하는 행사로 맺어지기를 소망한다”고 당부의 인사를 전했다.

 의견글쓰기
작성자: * 의견글은 반드시 로그인해야하며, 본인글만 삭제할 수 있습니다.

이 글에 대한 의견글은 총 0건입니다.
2,386     immanuel   2018-06-24   18
2,385     KTN   2018-06-22   87
2,384     알링턴 한미침례교회   2018-06-21   145
2,383     세미한교회   2018-06-20   77
2,382     플라워마운드교회   2018-06-20   108
2,381     달라스보현사   2018-06-20   70
2,380     immanuel   2018-06-18   106
2,379     KTN   2018-06-18   43
2,378     달라스 안디옥교회   2018-06-15   134
2,377     KTN   2018-06-15   104
2,376     KTN   2018-06-15   93
2,375     KTN   2018-06-13   181
2,374     Kevingu   2018-06-12   175
2,373     KTN   2018-06-11   82
2,372     KTN   2018-06-11   77
2,371     KTN   2018-06-09   189
2,370     KTN   2018-06-09   174
2,369     KTN   2018-06-07   142
2,368     세미한   2018-06-07   136
2,367     KTN   2018-06-04   140
2,366     sunny0423   2018-06-02   231
2,365     빛내리 학교   2018-06-02   182
2,364     KTN   2018-06-01   110
2,363     KTN   2018-06-01   79
2,362     KTN   2018-06-01   38
2,361     그리스도연합감리교회   2018-05-31   103
2,360     달사람닷컴   2018-05-30   238
2,359     달라스 한국 어머니회   2018-05-30   66
2,358     KTN   2018-05-29   116
2,357     프리스코 한인교회   2018-05-29   119
2,356     KTN   2018-05-25   270
2,355     KTN   2018-05-25   106
2,354     그리스도연합감리교회   2018-05-25   78
2,353   제37차 총회 주강사 :   bpnews.us   2018-05-23   81
2,352     달사람닷컴   2018-05-23   173
2,351     달라스 한국 어머니회   2018-05-23   67
2,350     jxlove53   2018-05-21   145
2,349     United Worship   2018-05-21   110
2,348     KTN   2018-05-21   91
2,347     KTN   2018-05-19   169
2,346     KTN   2018-05-19   110
2,345     KTN   2018-05-19   108
2,344     KTN   2018-05-18   93
2,343     그리스도연합감리교회   2018-05-16   94
2,342     웨슬리교회   2018-05-16   88
2,341     텍사스 밀알선교   2018-05-16   88
2,340     달라스 한국 어머니회   2018-05-16   53
2,339     KTN   2018-05-14   131
2,338     KTN   2018-05-14   62
2,337     KTN   2018-05-14   56
2,336     dallasjungto   2018-05-12   178
2,335     KTN   2018-05-11   168
2,334     텍사스 밀알선교   2018-05-11   105
2,333     KTN   2018-05-11   89
2,332     달라스 한국 어머니회   2018-05-09   81
2,331     중앙연합교회   2018-05-09   96
2,330     빛내리 학교   2018-05-08   201
2,329     뉴송교회   2018-05-07   252
2,328     영락장로교회   2018-05-07   182
2,327     세미한교회   2018-05-07   152
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]